Andøya Båthavn, Ordens- og sikkerhetsregler og vedtekter

Hjem/Andøya Båthavn, Ordens- og sikkerhetsregler og vedtekter

Ordens og sikkerhetsregler for Andøya Båthavn AL.

Ordens og sikkerhetsregler for Andøya Båthavn AL. (sist oppdatert på årsmøte 25/4-19)

1 Hensikt

1.1 Hensikten med driftsreglene er å oppnå en felles forståelse for plikter og rettigheter
hos andelshaverne i Andøya båthavn andelslag.

2 Ansvarsforhold

2.1 Ved tegning av andel i Andøya båthavn forplikter andelshaver seg til å
følge driftsreglene. Dersom spesielle forhold tilsier at dette vil være umulig eller lite
hensiktsmessig, skal styret kontaktes i forkant for om mulig finne akseptable løsninger.

2.2 Styret har plikt til å påse at driftsreglene følges, og påtale eventuelle avvik overfor andelshaver. Styret
plikter også å sende andelshaver siste revisjon av vedtekter og driftsregler til nye andelshavere.

2.3 Ved behov for oppdatering av driftsreglene skal dette gjøres av styret og forslaget fremlegges
for behandling på påfølgende årsmøte.

3 Ordens- og sikkerhetsregler
Hensikten med ordensreglene for båthavna er å sikre en felles forståelse av den standarden for orden og sikkerhet som flertallet av andelshaverne i båthavna ønsker. Reglene skal også ivareta at anlegget ikke utsettes for unødvendig slitasje på brygger og utriggere, og at naboer ikke utsettes for unødvendig støy.
Styret håndhever ordensreglene og vil påtale eventuelle brudd på disse.

3.1 Fortøyning Alle båter skal fortøyes med minst fire fortøyninger. Det skal benyttes
strekkavlastere, minimum på fortøyningene i baugen på båten. Fortøyninger skal ha tilstrekkelig
dimensjon og feste for å sikre båten i hardt vær. Ingen fortøyninger skal være under 12 millimeter
tau tykkelse. På større båter må spring benyttes. Det skal benyttes tilstrekkelig mange og store
fendere til at båten ikke kan berøre utriggere i hardt vær. Hengsler i utriggere skal smøres årlig.
Slepejoller som fortøyes bak båten må sikres slik at disse ikke sperrer for naboplassen.

3.2 Støy fra løpende rigg på seilbåter.
Fall skal ikke forlates slik at disse slår mot masten. Dette er svært forstyrrende for våre naboer.

3.3 Avfallshåndtering
Det er satt ut miljøcontainer i båthavna, her skal avfall som smøreolje, dieselolje, olje og
dieselfiltre samt batterier og bokser med rester av bunnstoff sorteres i sine respektive beholdere
Det er ikke tillat å kaste avfall inneholdende hydrokarboner (oljer) eller miljø gifter i container for
rest avfall.

3.4 Rydding av opplagsplassen
Alle båter skal være borte fra opplagsplassen innen 23. juni. Styret kan gi tillatelse til at båter blir
stående lenger etter skriftlig begrunnet søknad. Alt avfall fjernes fra opplagsplassen fortløpende .
Store krybber og stativ kan stables mot gjerde eller inn mot fjellet. Dette utstyret skal merkes med
navn og telefon nummer. Alt annet skal fjernes fra opplagsplassen. Båthengere og annet
opplagsutstyr som brukes i båthavna og på opplagsplassen skal minimum merkes med
nummeret på båtplassen til andelseieren. Båthengere og annet opplagsutstyr som ikke er merket
etter driftsreglene er å betrakte som hittegods/ søppel og kan fjernes eller kastes uten ytterlige
varsel.

3.5 Joller skal ikke legges i indre havn uten etter anvisning fra styret.
Det er tillatt å legge mindre slepejoller (10 fot og mindre) på flytebryggen direkte i forkant av
båtplassen. Halvparten av bryggens bredde skal til enhver tid være fri.

3.6 Elektriske skjøteledninger skal være godkjent for utendørs bruk.
Det er ikke tillatt å skjøte kablene mellom strøm uttak og båten. For båter som er tilkoplet strøm
på sjøen, skal jordfeilbryter være installert i båten. Skjøteledninger som ikke er godkjent vil bli
frakoplet. For båter som er tilkoplet strøm på sjøen, skal jordfeilbryter være installert i båten.

3.7 Bruk av strøm
Bruk av strøm til verktøy og lading av batterier er inkludert i årsavgiften. Vinterstrøm kan leies for
et forbruk på inntil maks 500 Watt. Strøm uttakene på bryggene er ikke ment for permanent
tilkopling. Når båtene er tilkoplet landstrøm skal varmtvannsberedere og andre tyngre forbrukere
være koplet fra. Andelshavere som ønsker at båten skal være tilkoplet landstrøm utover normal
tid for lading av batteriene skal gi en skriftlig begrunnet søknad til styret. For å unngå elektrisk
tæring på egen og andres båter ved jordfeil, skal båter som det søkes for være utstyrt med
jordfeilbryter og skilletrafo på adskilte viklinger. Dersom det kan dokumenteres andre tekniske
løsninger som tilfredsstiller kravene for galvanisk skille mellom båt og landstrøm, så kan dette
godkjennes av styret eller den styret utpeker med elektrokompetanse. Dersom styret måler
forbruk av strøm utover det som ansees som normal ladestrøm, har styret anledning å sende
tilleggsregning for målt/beregnet forbruk. Styrets medlemmer har anledning til å kople fra og
kassere ikke godkjent elektrisk utstyr. Ved behov for vinterstrøm skal dette avtales med styret og
betales i forkant. Andelshaver er da selv ansvarlig for å beregne og innbetale til andelslaget for
antatt forbrukt strøm. Det må oppgis tidsperiode for tilkoplingen. Forbrukt effekt og markedspris pr
Kwh. Hos strømleverandør. Varmeovner med effekt over 500W og vifteovner vil ikke bli tillatt. For
å unngå at jordfeilvern slår seg ut må kun ha gummiisolert kabel og kontakter beregnet for
utendørs bruk benyttes. Styret kan uten forvarsel foreta kontroll av kabelmatriell og effektforbruk.

3.8 Personlig sikkerhet ved dugnader
Ansvar for bruk av personlig verneutstyr på dugnader ligger hos den enkelte andelshaver. Ved
bruk av motordrevet verktøy som motorsag og vinkelsliper skal slik verneutstyr benyttes.

3.9 Maks fart i indre havn (innenfor bølgebrytere ved Bredalsholmen) er 5 knop.
Alle andelshavere har et felles ansvar for at denne regelen og annet uvettig kjøring blir påtalt.

3.10 Styret kan innkalle til dugnader
Andelshavere plikter å møte på minst 1 dugnad årlig.
Styret er ansvarlig for å tilrettelegge og informere om arbeidet som skal utføres ved start
av dugnaden.

3.11 Mislighold, ref. vedtektene § 11
Ved for sen innbetaling av årsavgift påløper det et purregebyr på 10 prosent av årsavgiften
ved første gangs purring, og 25 prosent ved andre gangs purring. Purringene skal sendes
henholdsvis 3 og 5 uker etter forfall. Ved betalingsmislighold utover 7 uker kan andelslaget
motregne i andelseiers innskudd. Ved betalingsmislighold ut over to år kan styret forlange
plassen innløst.
Ved brudd på andre driftsregler skal styret ta saken opp med vedkommende andelshaver
anledning til å rette på forholdet.
Dersom dette ikke har effekt, avgjør styret hvilke tiltak som skal iverksettes.

3.12 Bruk av båtplass og opplagsplass
Styret skal holdes orientert om registreringsnummer og båt type til andelshaver. Ved bytte av båt skal dette varsles styret. Ved utleie skal utleier varsle styret og gjøre leietaker kjent med
både vedtekter og driftsregler. Det er kun andelshaver som har anledning å bruke båtplassen
i vintersesongen. Fra 1. november til 1. april er det kun båthenger/ opplagskrybbe med båt på
som skal være på opplagsplassen.

3-13 Krav om forsikring
Andelshaver eller bruker av båtplassen plikter å tegne ansvarsforsikring for sin båt. Styret skal
påse at andelslaget er forsikret mot brann naturskade o.l. samt ansvarsforsikring som
dekker personskade og skade på eiendom som andelslaget kan bli stilt til ansvar.

VEDTEKTER FOR ANDØYA BÅTHAVN A/L

Godkjent av årsmøte 13.mai 2014
Godkjent av årsmøte den 15.mai 2012 revisjon oppdatert 18.mai 2012
(Sist godkjent av årsmøte den ____________ 2009)
(av 25. mai 1992 med revisjoner av 15. april 1994,
12. februar 1997, 30. april 1998, 12. april 2000,
20. mars 2002, 29.april 2003 og ________ 2009)

§ 1 NAVN
Andøya Båthavn A/L er et andelslag med forretningskontor i Kristiansand kommune.
Andelslaget er et eget rettssubjekt hvor ingen av andelseierne har personlig ansvar for andelslagets
forpliktelser.

§ 2 FORMÅL
Andelslagets formål er etablering og drift av en båthavn for småbåter i Løvika og ellers virke til fremme
av interessene til andelseierne og beboere på Andøya som er medlemmer av Ytre Andøya
velforening.

§ 3 ANDELER, ANDELSEIERE OG ANDELSINNSKUDD
Andelslaget består av 172 andeler. Alle andeler gir lik rett i andelslaget selv om innskuddene og
størrelsen på båtplassene varierer.
Kun fysiske personer som er bosatt på Andøya og som er medlem av Ytre Andøya Velforening kan
være andelseiere. Det er kun tillatt å eie en andel hver med mindre man har ervervet flere andeler før
1. januar 2003. I sistnevnte tilfelle har disse andelseierne imidlertid ikke rett til å erverve flere andeler
enn de hadde pr. nevnte skjæringstidspunkt.
Eierbegrensningen hindrer ikke at en andelseier samtidig disponerer en fast jolleplass.
Andelseierne registreres i en andelseierbok som føres av styret i andelslaget. Andels-eierboken skal
føres på betryggende måte og kan føres elektronisk. I andelseierboken skal andelseierne innføres i
alfabetisk orden med angivelse av navn og adresse. I tillegg skal det til enhver tid gjeldende
indeksregulerte andelsinnskudds størrelse fremgå av andelseierboken.
Styret avgjør hvem som skal få innsyn i andelseierboken.
Den enkelte andelseier har rett til å få utlevert et skriftlig andelsbrev som bekrefter at han/hun er
andelseier i andelslaget. Andelsbrevet skal som et minimum inneholde navn på andelslaget og
andelseieren. Et slikt andelsbrev er intet verdipapir.
Hver andelseier har plikt til å yte et rentefritt lån til andelslaget (heretter kalt andelsinnskudd).
Størrelsen på andelsinnskuddet avhenger av hvilken størrelse på båtplass som andelseieren
etter avtale med andelslaget får rett til å disponere. Som dokumentasjon på låneforholdet utferdiges et
andelsinnskuddsbevis som er et overdragelig verdipapir, men som kun kan overdras sammen med
andelen.
Andelsinnskuddet skal være fullt ut betalt til andelslaget før man kan benytte den tildelte båtplass.
Følgende indeksregulerte andelsinnskudd er fastsatt med virkning fra og med årsmøtet for 2003:
– 2.5 m bredde – kr. 32.800
– 3.0 m bredde – kr. 36.400
– 3.5 m bredde – kr. 40.000
– 4.0 m bredde – kr. 43.700
– 4.5 m bredde – kr. 47.300
– 5.0 m bredde – kr. 51.000
– 5.5 m bredde – kr. 54.600
Andelsinnskuddene skal indeksreguleres hvert år i samsvar med endringen i konsumprisindeksen.

§ 4 NÆRMERE OM ANDELSEIERNES RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
Andelseieren har rett til eksklusiv bruk av den båtplass som er tildelt fra andelslagets side mot å betale
ovennevnte andelsinnskudd som et engangsinnskudd, og i tillegg betale en løpende årlig avgift som
fastsettes av andelslagets årsmøte eller styret (jf. § 8 sjette ledd). Hvis driftsmessige tilsyn tilsier det,
kan styret anvise en ny båtplass til andelseieren.
Andelseieren har rett til å leie ut båtplassen han/hun disponerer for inntil 1 år. Styret skal informeres
skriftlig om utleie. Utleie for lengre tid enn 1 år vil gi andelslaget fortrinnsrett til å leie båtplassen.
Andelseieren er ansvarlig for å informere leietakeren om de regler som gjelder for havnen.
Andelseieren har rett til å søke om vinteropplagsplass og jolleplass, samt søke om bytte av båtplass.
Styret administrerer dette og avgjør selv om søknadene skal innvilges eller forkastes.
Andelseieren er forpliktet til å etterleve de til enhver tid gjeldende vedtekter, samt respektere og følge
rettmessige vedtak som treffes av årsmøtet eller styret i andelslaget. Andelseieren er også forpliktet til
å følge de sikkerhets- og ordensforskrifter som gjelder for havnen.
Andelseieren plikter å ta i mot valg til alle tillitsverv, men kan etter å ha sittet i styreverv, frasi seg
videre valg for en periode lik den tid de har fungert.
Andelseieren plikter å ta del i dugnad, vaktordning og lignende etter vedtak fra styret. Styret kan
fastsette et kronebeløp for manglende deltagelse.

§ 5 VINTEROPPLAGSPLASSER OG JOLLEPLASSER
Bruksretten for vinteropplagsplasser dekker perioden fra 5. oktober til 1. juni hvert år.
Det er ikke tillatt å selge bruksrett til opplagsplass.
Bruksrett til opplagsplass skal innløses av styret mot innskuddet når båtplassen selges. Styret har
anledning men ikke plikt til å innløse bruksrett til opplagsplass dersom andelshaveren ber om det.
Bruksretten til opplagsplass gjelder kun for båt. Alle andelshavere som har båten i vinteropplag betaler
opplagsavgift etter størrelsen på båten.
Opplagsavgiften deles inn i tre satser etter størrelsen på båten
Sats 1: for båter 0-20 fot inkludert båthenger
Sats 2: for båter 21-33 fot inkludert båthenger
Sats 3: for båter 34-40 fot inkludert båthenger
For andelshavere som har kjøpt en bruksrett til opplagsplass legges opplagsavgiften på årsavgiften.
Dersom andelshaveren ikke skal benytte opplagsplassen ett år, vil opplagsavgiften bli refundert
dersom andels haveren melder dette til styret innen 1. oktober samme år.
Kun personer med pliktig medlemskap i Ytre Andøya Velforening kan ha båt i opplag på båtlagets
opplagsplass i Løvika
Styret i andelslaget har videre rett til å leie ut andre enn faste jolleplasser for inntil 1 år om gangen.
Som ”jolle” regnes kun båter inntil 14 fot. Kun andelseiere i andelslaget og beboere på Andøya som er
medlem av Ytre Andøya velforening, kan leie en slik jolleplass. Styret administrerer ordningen, men
årsleien må godkjennes av årsmøtet. De nærmere betingelser fastsettes i en standard leieavtale.
Bruksrett til jolleplass skal innløses av styret mot innskuddet når båtplassen selges. Eller styret kan
bestemme innløsning av jolleplassen dersom leietaker flytter fra øya, ikke lenger er medlem av Ytre
Andøya velforening eller misligholder årsleien. Det er ikke anledning til å selge eller overdra en
jolleplass til andre enn båtlaget.

§ 6 OVERDRAGELSE AV ANDELER OG ANDELSINNSKUDD
Overdragelse av andeler er ikke tillatt med mindre man får samtykke til dette fra styret i andelslaget.
Søknad om samtykke skal sendes skriftlig til et av styremedlemmene i andelslaget, fortrinnsvis styrets
leder. Styret skal behandle søknaden innen rimelig tid etter den er mottatt.
Styret må han en saklig grunn for å nekte å gi samtykke.
Styret plikter å gi sitt samtykke i følgende situasjoner:
1. Dersom andelen og andelsinnskuddet overdras sammen til en privatperson sammen med
andelseierens faste eiendom, og
2. Dersom andelen og andelsinnskuddet overdras sammen til en nærstående til andelseieren som bor
på Andøya og er medlem av Ytre Andøya velforening. Som nærstående regnes kun barn, ektefelle
eller registrerte samboer til andelseieren.
Styret plikter å nekte å gi sitt samtykke i følgende situasjoner:
a) Dersom andelen og andelsinnskuddet ikke skal overdras sammen, og/eller
b) Dersom erververen ikke er medlem av Ytre Andøya velforening og heller ikke bosatt på Andøya,
og/eller
c) Dersom erververen ikke er en privatperson.
Dersom særlige grunner tilsier det, har styret rett til å samtykke i at andelen overdras for en
tidsbegrenset periode til en erverver som er bosatt et annet sted enn Andøya og/eller som ikke er
medlem av Ytre Andøya vel.
Dersom vilkårene for å samtykke i overdragelsen er til stede, skal styret snarest sørge for at
erververen føres inn i andelseierboken som ny andelseier.
Erververen av en andel kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en andelseier når ervervet er
innført i andelseierboken. Inntil da tilligger disse rettighetene avhenderen.
Styret har anledning men ikke plikt til å innløse en båtplass mot indeksregulert innskudd, dersom
båtplassen ikke er solgt innen ett år etter at andelshaver har solgt huset og flyttet fra øya.
Andelshaver har i dette tidsrommet selv anledning til å benytte båtplassen og opplagsplassen.

§ 7 STYRET
Andelslaget ledes av et styre på 5 medlemmer. Fire av disse velges på årsmøtet blant andelseierne,
og en utpekes av Ytre Andøya velforenings styre.
Styrets leder velges særskilt for ett år av gangen. De øvrige valgte styremedlemmene velges for ett
eller to år av gangen etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Styret konstituerer seg selv med en
funksjonsfordeling som finnes hensiktsmessig.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har
styrets leder dobbeltstemme.
Styrets leder og et av styremedlemmene i fellesskap tegner andelslaget. Prokura kan gis til styrets
leder.

§ 8 STYRETS RETTIGHETER OG PLIKTER
Forvaltningen av andelslaget hører under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av
driften, og skal lede andelslagets drift innenfor rammen av vedtektene og årsmøtets beslutninger så
fremt disse ikke er i strid med lover eller forskrifter.
Innenfor den ramme som er fastsatt av årsmøtet i budsjettet, kan styret knytte til seg den
administrative, tekniske, økonomiske eller juridiske bistand som anses som nødvendig for å kunne
drive andelslaget forsvarlig.
Styret er pliktig til å sørge for at det føres et forsvarlig regnskap for andelslaget. Regnskapsføringen
skal være i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsåret er fra 1.1 til 31.12.
Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Styret skal gjøre det som er nødvendig for at andelslagets
årsmøte kan gjennomføres i samsvar med vedtektene.
Styret treffer i forhold til andelslaget, endelig beslutning i alle saker som ikke i henhold til disse
vedtekter skal behandles av årsmøtet.
Styret har rett til å fastsette årsavgiften for sjø og land, samt jolleavgiften, dersom endringen fra et år til
et annet ligger innenfor 10 %. Årsavgiften skal spesifiseres på andel til driftsutgifter og andel til
reinvestering. 10 % regelen gjelder separat for drift og reinvestering.
Styrets medlemmer har rett til et passende årlig honorar dersom årsmøtet samtykker i dette. Årsmøtet
fastsetter i så fall størrelsen på honoraret etter innstilling fra styret.

§ 9 ÅRSMØTET
Andelslagets øverste organ er årsmøtet.
Innen utgangen av april hvert år skal det ordinære årsmøtet være avholdt. Styret kan bestemme at det
skal innkalles til ekstraordinært årsmøte.
Styret er ansvarlig for at innkalling til et årsmøte skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkalling
kan skje elektronisk dersom dette er forsvarlig.
På årsmøter skal styrets leder åpne møtet og sørge for at det før første avstemning opprettes en
fortegnelse over de andelseiere som har møtt på årsmøtet, enten selv eller ved fullmektig som har
fremlagt skriftlig fullmakt. Fortegnelsen skal sammenholdes med andelseierboken.
Følgende saker skal alltid behandles på det ordinære årsmøtet:
a. Valg av møteleder, referent og en person som skal undertegne protokollen sammen med
møteleder.
b. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap
c. Fastsettelse av budsjett for styret
d. Valg av styre og valgkomite.
e. Fastsettelse av årsavgift for sjø og land, samt jolleavgift, dersom ikke styret benytter seg av sin rett
etter § 8 sjette ledd.
f. Fastsettelse av honorar til styret.
Hver andel gir en stemme.
Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene treffes avgjørelser av årsmøtet med vanlig simpelt
flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
Styret plikter å sende andelseierne nødvendig materiell og dagsorden for årsmøtet sammen med
innkallingen. Forslag som fremmes av andre enn styret i saker som ovenfor nevnt, må være styret i
hende senest en måned før årsmøtet.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 25 av andelseierne er møtt fram; enten personlig eller med
skriftlig fullmakt fra andre andelseiere.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når enten styret eller minst 43 (25 %) av andels-eierne
forlanger det. Når initiativet kommer fra andre enn styret, skal ekstraordinært årsmøte avholdes senest
1 måned etter at styret har mottatt skriftlig henvendelse.
For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte så langt de passer.

§ 10 FORHOLDET TIL YTRE ANDØYA VEL
Tildeling av båtplass, samtykke til overdragelse av andeler, samt innløsing av andeler, skal skje av
andelslagets styre, men velforeningen skal holdes løpende orientert om slike forhold dersom ikke det
styremedlem velforeningen har utpekt er til stede på styremøter.
Styret i andelslaget skal oversende en oppdatert utskrift av andelseierboken til velforeningens styre så
snart det skjer endringer i denne.

§ 11 MISLIGHOLD
Styret kan fastsette frister for betaling av årlige avgifter, leie og andre utgifter. Ved vesentlig
betalingsmislighold kan styret bestemme at plassen skal innløses, jf. § 13.
Ved betalingsmislighold kan andelslaget motregne i andelseierens andelsinnskudd.

§ 12 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de andelseiere som er til stede på årsmøtet.
Vedtektenes §§ 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13 og 14 kan ikke endres uten at Ytre Andøya vel samtykker i dette.
Samtykkenektelse krever saklig grunn.
Videre må ikke eventuelle vedtektsendringer stride mot den avtale som er inngått med naboene den
23. april 2001 og som erstattet forrige avtale datert 19. mai 1992.

§ 13 INNLØSNING
Andelslaget har en rett, men ingen plikt, til å innløse andelseieren i følgende tilfeller:
l) Dersom andelseieren overdrar andel/andelsinnskudd uten at det er gitt samtykke til dette fra styret,
eller
ll) Dersom andelseieren flytter fra Andøya, eller
lll) Dersom andelseieren vesentlig misligholder sin betalingsplikt og/eller andre plikter etter
nærværende vedtekter, eller
lV) Dersom andelseieren selger eiendommen og flytter fra Andøya og ny eier av eiendommen ikke
samtidig erverver andelen, eller
V) Dersom andelseieren melder seg ut av Ytre Andøya velforening eller i vesentlig grad ikke oppfyller
sine forpliktelser overfor velforeningen.
Vl) Dersom andelseieren eier mer enn en andel, og overdrar begge andelene sammen med
eiendommen. I så fall har andelslaget kun rett til å innløse den andelen som erververen ikke ønsker å
beholde.
Ved en innløsning er andelslaget forpliktet til å betale andelseieren det andelsinnskudd som er oppført
i andelseierboken til enhver tid. Andelseieren har ikke krav på rente.
Betaling skal skje innen 30 dager etter at skriftlig melding om styrets innløsningsbeslutning er mottatt
av andelseieren, dog under forutsetning av at andelseieren samtidig overleverer sitt
andelsinnskuddsbevis.
Andelseiere har ikke selv rett til å kreve andelen innløst.

§ 14 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av andelslaget må behandles av årsmøtet. Årsmøtet er ikke kompetent til å
beslutte oppløsning med mindre halvparten av andelseierne i andelslaget er representert på årsmøtet,
enten personlig eller ved skriftlig fullmakt.
Beslutning om å oppløse andelslaget treffes av årsmøtet, men forutsetter at ¾ av representerte
andelseiere på årsmøtet stemmer for dette. Andelslaget kan ikke oppløses hvis minst 20 andelseiere
forlanger at det skal bestå.
Andelslaget kan i alle fall ikke oppløses uten at Ytre Andøya Vel samtykker i dette. Samtykkenektelse
kan ikke skje uten at det er saklig grunn for det.
Dersom andelslaget blir besluttet oppløst, skal andelslagets midler fordeles likt på andelseierne, dog
slik at indeksregulerte andelsinnskudd først skal tilbakebetales.
Avviklingen skal skje i regi av et avviklingsstyre.

 

Styret

Styret Ytre Andøya Vel:

Navn Adresse Tlf Ny Mail
Dagfinn Haarr (leder/kasserer) Løvika 482 67 701 2011 dhaarr@online.no
Thomas Lid Andøysløyfen 93250001 2015 thomas.lid@telenor.com
Monica Hernandez Løvika 2018 monica.brunell.hernandez@gmail.com
Egill Jahnsen Andøysløyfen 95212033 2009 Egill.jahnsen@online.no
Arve Eklund Andøysløyfen 94785000 2010 areklund@online.no
Thorbjørn Ratvik Andøytoppen 2011 tratvik@gmail.com
Carl gustav Christensen Andøyveien 2017 cgchristensen78@gmail.com
Cecile Odland Andøyfaret xxxxxxx 2017 cecilie.odland@icloud.com