Driftsregler Andøya Båthavn AL

Ordens og sikkerhetsregler for Andøya Båthavn AL. (sist oppdatert på årsmøte 25/4-19)

1 Hensikt 1.1 Hensikten med driftsreglene er å oppnå en felles forståelse for plikter og rettigheter
hos andelshaverne i Andøya båthavn andelslag.
2 Ansvarsforhold 2.1 Ved tegning av andel i Andøya båthavn forplikter andelshaver seg til å
følge driftsreglene. Dersom spesielle forhold tilsier at dette vil være umulig eller lite
hensiktsmessig, skal styret kontaktes i forkant for om mulig finne akseptable løsninger. 2.2 Styret
har plikt til å påse at driftsreglene følges, og påtale eventuelle avvik overfor andelshaver. Styret
plikter også å sende andelshaver siste revisjon av vedtekter og driftsregler til nye andelshavere.
2.3 Ved behov for oppdatering av driftsreglene skal dette gjøres av styret og forslaget fremlegges
for behandling på påfølgende årsmøte.
3 Ordens og sikkerhetsregler Hensikten med ordensreglene for båthavna er å sikre en felles
forståelse av den standarden for orden og sikkerhet som flertallet av andelshaverne i båthavna
ønsker. Reglene skal også ivareta at anlegget ikke utsettes for unødvendig slitasje på brygger og
utriggere, og at naboer ikke utsettes for unødvendig støy.
Styret håndhever ordensreglene og vil påtale eventuelle brudd på disse.
3.1 Fortøyning Alle båter skal fortøyes med minst fire fortøyninger. Det skal benyttes
strekkavlastere, minimum på fortøyningene i baugen på båten. Fortøyninger skal ha tilstrekkelig
dimensjon og feste for å sikre båten i hardt vær. Ingen fortøyninger skal være under 12 millimeter
tau tykkelse. På større båter må spring benyttes. Det skal benyttes tilstrekkelig mange og store
fendere til at båten ikke kan berøre utriggere i hardt vær. Hengsler i utriggere skal smøres årlig.
Slepejoller som fortøyes bak båten må sikres slik at disse ikke sperrer for naboplassen.
3.2 Støy fra løpende rigg på seilbåter.
Fall skal ikke forlates slik at disse slår mot masten. Dette er svært forstyrrende for våre naboer.
3.3 Avfallshåndtering
Det er satt ut miljø container i båthavna, her skal avfall som smøreolje, dieselolje, olje og
dieselfiltre samt batterier og bokser med rester av bunnstoff sorteres i sine respektive beholdere
Det er ikke tillat å kaste avfall inneholdende hydrokarboner (oljer) eller miljø gifter i container for
rest avfall.
3.4 Rydding av opplagsplassen
Alle båter skal være borte fra opplagsplassen innen 23. juni. Styret kan gi tillatelse til at båter blir
stående lenger etter skriftlig begrunnet søknad. Alt avfall fjernes fra opplagsplassen fortløpende .
Store krybber og stativ kan stables mot gjerde eller inn mot fjellet. Dette utstyret skal merkes med
navn og telefon nummer. Alt annet skal fjernes fra opplagsplassen. Båthengere og annet
opplagsutstyr som brukes i båthavna og på opplagsplassen skal minimum merkes med
nummeret på båtplassen til andelseieren. Båthengere og annet opplagsutstyr som ikke er merket
etter driftsreglene er å betrakte som hittegods/ søppel og kan fjernes eller kastes uten ytterlige
varsel.
3.5 Joller skal ikke legges i indre havn uten etter anvisning fra styret.
Det er tillatt å legge mindre slepejoller (10 fot og mindre) på flytebryggen direkte i forkant av
båtplassen. Halvparten av bryggens bredde skal til enhver tid være fri.
3.6 Elektriske skjøteledninger Elektriske skjøteledninger skal være godkjent for utendørs bruk.
Det er ikke tillatt å skjøte kablene mellom strøm uttak og båten. For båter som er tilkoplet strøm
på sjøen, skal jordfeilbryter være installert i båten. Skjøteledninger som ikke er godkjent vil bli
frakoplet. For båter som er tilkoplet strøm på sjøen, skal jordfeilbryter være installert i båten.
3.7 Bruk av strøm
Bruk av strøm til verktøy og lading av batterier er inkludert i årsavgiften. Vinterstrøm kan leies for
et forbruk på inntil maks 500 Watt. Strøm uttakene på bryggene er ikke ment for permanent
tilkopling. Når båtene er tilkoplet landstrøm skal varmtvannsberedere og andre tyngre forbrukere
være koplet fra. Andelshavere som ønsker at båten skal være tilkoplet landstrøm utover normal
tid for lading av batteriene skal gi en skriftlig begrunnet søknad til styret. For å unngå elektrisk
tæring på egen og andres båter ved jordfeil, skal båter som det søkes for være utstyrt med
jordfeilbryter og skilletrafo på adskilte viklinger. Dersom det kan dokumenteres andre tekniske
løsninger som tilfredsstiller kravene for galvanisk skille mellom båt og landstrøm, så kan dette
godkjennes av styret eller den styret utpeker med elektrokompetanse. Dersom styret måler
forbruk av strøm utover det som ansees som normal ladestrøm, har styret anledning å sende
tilleggsregning for målt/beregnet forbruk. Styrets medlemmer har anledning til å kople fra og
kassere ikke godkjent elektrisk utstyr. Ved behov for vinterstrøm skal dette avtales med styret og
betales i forkant. Andelshaver er da selv ansvarlig for å beregne og innbetale til andelslaget for
antatt forbrukt strøm. Det må oppgis tidsperiode for tilkoplingen. Forbrukt effekt og markedspris pr
Kwh. Hos strømleverandør. Varmeovner med effekt over 500W og vifteovner vil ikke bli tillatt. For
å unngå at jordfeilvern slår seg ut må kun ha gummiisolert kabel og kontakter beregnet for
utendørs bruk benyttes. Styret kan uten forvarsel foreta kontroll av kabelmatriell og effekt forbruk
3.8 Personlig sikkerhet ved dugnader
Ansvar for bruk av personlig verneutstyr på dugnader ligger hos den enkelte andelshaver. Ved
bruk av motordrevet verktøy som motorsag og vinkelsliper skal slik verneutstyr benyttes.
3.9 Maks fart i indre havn (innenfor bølgebrytere ved Bredalsholmen) er 5 knop.
Alle andelshavere har et felles ansvar for at denne regelen og annet uvettig kjøring blir påtalt.
3.10 Styret kan innkalle til dugnader
Andelshavere plikter å møte på minst 1 dugnad årlig.
Styret er ansvarlig for å tilrettelegge og informere om arbeidet som skal utføres ved start
av dugnaden.
3.11 Mislighold, ref. vedtektene § 11
Ved for sen innbetaling av årsavgift påløper det et purregebyr på 10 prosent av årsavgiften
ved første gangs purring. Og 25 prosent ved andre gangs purring. Purringene skal sendes
henholdsvis 3 og 5 uker etter forfall. Ved betalingsmislighold utover 7 uker kan andelslaget
motregne i andelseiers innskudd. Ved betalingsmislighold ut over to år kan styret forlange
plassen innløst.
Ved brudd på andre driftsregler skal styret ta saken opp med vedkommende andelshaver
anledning til å rette på forholdet.
Dersom dette ikke har effekt avgjør styret hvilke tiltak som skal iverksettes.
3.12 Bruk av båtplass og opplagsplass
Styret skal holdes orientert om registreringsnummer og båt type til andelshaver. Ved bytte av
båt skal dette varsles styret. Ved utleie skal utleier varsle styret og gjøre leietaker kjent med
både vedtekter og driftsregler. Det er kun andelshaver som har anledning å bruke båtplassen
i vintersesongen. Fra 1. november til 1. april er det kun båthenger/ opplagskrybbe med båt på
som skal være på opplagsplassen
3-13 Krav om forsikring
Andelshaver eller bruker av båtplassen plikter å tegne ansvarsforsikring for sin båt. Styret skal
påse at andelslaget er forsikret mot brann naturskade o.l. samt ansvarsforsikring som
dekker personskade og skade på eiendom som andelslaget kan bli stilt til ansvar

Styret

Styret Ytre Andøya Vel:

Navn Adresse Tlf Ny Mail
Dagfinn Haarr (leder/kasserer) Løvika 482 67 701 2011 dhaarr@online.no
Thomas Lid Andøysløyfen 93250001 2015 thomas.lid@telenor.com
Monica Hernandez Løvika 2018 monica.brunell.hernandez@gmail.com
Egill Jahnsen Andøysløyfen 95212033 2009 Egill.jahnsen@online.no
Arve Eklund Andøysløyfen 94785000 2010 areklund@online.no
Thorbjørn Ratvik Andøytoppen 2011 tratvik@gmail.com
Carl gustav Christensen Andøyveien 2017 cgchristensen78@gmail.com
Cecile Odland Andøyfaret xxxxxxx 2017 cecilie.odland@icloud.com