ÅRSMØTE YAV 14.3.23 kl 1900 på Andøen Gård
1. Godkjenning av innkalling.
2. Vi anbefaler at Haarr er møteleder, Ratvik er referent.
3. Årsmelding
4. Godkjenning av regnskap for 2022.
5. Budsjett/handlingsprogram,fastsettelse av kontingent. Handlingsprogrammet er lagt med forutsetning av uendret kontingent, kr 600.
6. Valg. Følgende er på valg: Leder (Haarr), styremedlemmene Christensen (Andøytoppen), Hernandez (Løvika oddetall), 1Espeland (Andøyveien) og Kittelsen (Andøysløyfen). Ikke på valg: Ratvik (Andøytoppen) og Nilsen (Andøyfaret). Alle har sagt seg villig til gjenvalg. Nye kandidater tas imot med takk!
7. Valg av revisor. Forslag: Gjenvalg av Kjetil Engelstad, Andøytoppen .
8. Et årsmøte har ikke eventuelt på dagsorden, men vi vil gjerne ha synspunkter og innspill fra deltakerne på YAV sitt arbeid framover.
Dagfinn Haarr
leder, YAV

Ytre Andøya Velforening, Regnskap 2022
  2022 2021
Innestående 01.01 159 049 107 381
Innbetalinger 289 982 371 509
Utbetalinger 256 914 319 840
Resultat 33 069 51 669
Innestående 31.12 192 118 159 049
Oppsummering av regnskapet 2022:
       
Kontingenter     208 845  
Tilskudd fra kommunen, momsrefusjon fra Staten, grasrotandel 76 654  
Sum inntekter     285 499  
         
Infrastruktur, stier, strender, lekeplasser etc   171 736  
Bingen: Tribune, utskiftning av planker, leskur   0  
Julegrantenneutgifter   24 866  
Andøyposten     0  
Lys i trappa fra Sløyfen til Andøyveien ved Bredalsholmen   6 887  
Andre sosiale aktiviteter, hyggekveld Seilforeningen   6 000  
Andøydagen/Sløyfeløpet   1 542  
Diverse ut/inn, renter etc   6 034  
Dugnadsutgifter, inkl leie av fliskuttere   12 384  
Administrative kostnader: Utg til kont innkr, styremiddag, honorar, postboks etc 22 981  
Sum utgifter     252 430  
     
Sum resultat     33 069  
Andøya, 05.01.2023
Dagfinn Haarr
Kasserer
Revidert
Kjetil Engelstad
Revisor

YAV Prosjekter 2023 og budsjettforslag
I banken 010123 192117
Kontingenter              220000
Støtte fra KRS               49000
Momskompensasjon    30000
Sum disp. midler        491 117
Adm. Kostnad               20000
Dugnadsutgifter            20000
Julegrantenning             20000
Lys «dødsbakken»,spleis med Gamle Andøya, 20000

Andøydagen/sosiale aktiviteter 20000
Treningsapparater ved Bingen, mulig egenandel
50000
Opprustning av siste del av stien fra Sløyfen til Paradisbukta. Planering av bakke ved Løvikakrysset 100000

Diverse sosiale tilstelninger 15000
Sum disponerte midler 265 000
Rest 226 118

Parkvesenet har bekreftet at de tar kostnad og prosjektledelse på treningsparken. Legger inn egenandel uansett.
Vi har fått godkjent rest utbedring av stien fra Eika til Paradis og etablering av tørr passasje over mot steinmuren på Paradisbukta. Vi har også fått godkjent planering av skrenten mellom Løvikakrysset og Båthavna, dette har vært ønsket i mange år.
Vi regner med fortsatt behov for liftleie for å sikre fullt lys på juletreet, og vi har re-engasjert Møvig og Sjøstrand skolekorps til å underholde.
Det vil være lurt å opparbeide enda større egenkapital, spesielt ballbingen vil kreve vedlikehold og nytt dekke i løpet av de neste årene.