Lover for Ytre Andøya Vel, vedtatt på Årsmøtet 1996, med endringer vedtatt senest på årsmøtet 19.03.18

§ 1: Formål 
Formål for Ytre Andøya Vel er å ivareta felles interesser for beboerne på Ytre Andøya og å samarbeide med de kommunale myndigheter i saker av felles interesse. Foreningen skal være partipolitisk uavhengig.

§ 2: Medlemmer
Alle hus- og leilighetseiere på Ytre Andøya er pliktige medlemmer. Ytre Andøya er definert som boliger tilhørende Andøyfaret, Løvika, Andøytoppen, Andøysløyfen og Andøyveien 43/46 til og med 88/65. Andre som eier eindom på Andøya kan bli medlemmer. Alle medlemmer plikter å betale årlig den fastsatte årskontingent. Kasserer er ansvarlig for å kreve inn kontingenten. Utmelding av frivillige medlemmer skal skje skriftlig.

§ 3: Årsmøte
Årsmøte er velforeningens høyeste myndighet. Medlemmene innkalles til årsmøte hvert år innen 1. april. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent med en stemme per husstand. Alle over 18 år i en husstand, har møte og talerett på årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst 1/5 av medlemmene krever dette. Dersom styret slutter å fungere, skal valgkomitéen innkalle til årsmøte for å få valgt nytt styre.

§ 4: Årsmøtesaker
Årsmøtet skal bl.a.:
a)  Behandle saker nevnt i innkallingen til møtet.
b)  Velge leder og totalt 10 styremedlemmer og vararepresentanter for disse. Grenderepresentasjonen er slik: Andøyfaret – 1 repr., Løvika – 2 repr., Andøytoppen – 1 repr., Andøysløyfen – 2 repr., nytt boligfelt i Andøyveien – 1 repr., andre medlemmer (herunder øvrige boliger i Andøyveien, Fruens Allé og Grønnehaven) – 1 repr. og 2 unge representanter fra 10. klasse. Årsmøtet skal også velge 1 revisor og 3 medlemmer til valgkomité.
c)  Fastsette årskontingent og budsjett – samt godkjenne styrets regnskap. Forslag til kontingent skal framgå av årsmøteinnkallingen.
d)  Ta stilling til eventuell oppløsning av foreningen og disponeringen av foreningens midler. Ved evt. oppløsning av foreningen skal forslag om dette være tatt med i møteinnkallingen.
Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen 1. mars.

§ 5: Valg av styre
I tråd med §4 pkt b) velges leder for 1 år av gangen – de øvrige styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år av gangen. Det er 1 års forskyvning av virketiden for representant nr. 2 i fra de gatene som har to representanter i velstyret.  Styret er beslutningsdyktig når lederen (evt. nestleder i leders fravær) og minst 2 styremedlemmer er tilstede i innkalt styremøte.

§ 6: Endring av lover
Endringer av foreningens lover og oppløsning av foreningen avgjøres på årsmøtet med minst 2/3’s flertall av de frammøtte stemmeberettigede. Andre saker som årsmøtet behandler, avgjøres ved simpelt flertall.

§ 7: Styret
Styret skal bl.a.
a)  Velge nestleder, sekretær og kasserer
b)  Føre protokoll over møtene.
c)  Sende skriftlig innkalling til årsmøtet, med saksliste.
d)  Disponere foreningens midler i tråd med vedtatt budsjett.
e)  Legge fram for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap.
f)   Avgjøre alle styresaker med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
§ 8: Medlemsmøte
Medlemsmøte kan innkalles av styret med minst 1 ukes varsel. Her kan kun behandles de saker som framgår av innkallingen. Vedtak er kun av rådgivende karakter for styret. Dersom minst 1/5 av medlemmene krever det, skal det innkalles til medlemsmøte. Styret kan også innkalle til medlemsmøter for hver grend. Medlemsmøte for en grend skal også innkalles når minst 1/5 av huseierne i grenda krever dette.

§ 9: Økonomi:
Årsmøtet vedtar budsjett som er retningsgivende for velets drift i årsmøteperioden. Utgifter som påløper ut over årsmøteperioden, kan kun bindes opp dersom årsmøtet vedtar dette i egen sak.