Vedtekter for Andøya Antennelag A/L.

1. Selskapets organisasjon og formål

a) Andøya Antennelag, heretter kalt AAL, har som formål å eie og stå for drift av antenneanlegg med tilhørende fordelingsnett for boligområdet på Ytre Andøya. AAL kan etter særskilt vedtak i generalforsamlingen også tilby tilkobling for andre boligområder innen konsesjonsområdet.

b) AAL er organisert som et andelslag, hvor eier av hus eller leilighet tilknyttet anlegget også eier en ideell part av dette.

Rett og plikt til deltakelse i selskapet har enhver eier av bebygd boligtomt som er fradelt gnr.9, bnr.1 i Kristiansand kommune, innenfor rammen av utbyggingsavtale av 29.6.88 melom Bygg Trading A/S og Kristiansand kommune. Enhver ny deltaker må tiltre disse vedtekter ved særskilt erklæring, som tinglyses som heftelse på den enkelte eiendom. Ny deltaker er forpliktet til å varsle selskapets styre straks tilkopling til fellesanlegget skjer.

c) Deltakerne i selskapet har ikke personlig ansvar verken udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets forpliktelser.

2. Ledelse

a) Generalforsamlingen er AALs høyeste organ. Generalforsamlingen velger styre, revisor, vedtar budsjett, og trekker opp retningslinjer for styrets arbeid.

b) Generalforsamling avholdes en gang pr. år, senest innen 1.april. Innkalling skal skje skriftlig, med minst 14 dagers varsel.

c) Generalforsamlingen er beslutningsdyktig ved simpelt flertall blant fremmøtte medlemmer. Alle andelshavere som har betalt kontingent har stemmerett.

d) Andelslaget ledes av et styre bestående av 4 styremedlemmer. Medlemmene i styret velges for 2 år av gangen. Styret konstituerer seg selv, og velger selv formann, kasserer og sekretær. Videre velges en vararepresentant (ikke personlig) til styret.

e) Styret står for driften av anlegget . Styremøter avholdes etter behov, dog minst 2 ganger pr. år. Styret har ansvar for:
• Løpende drift av anlegget innenfor konsesjonsvilkår.
• Økonomistyring etter retningslinjer fra generalforsamling.
• Holde anlegget forsikret
• Inngå og opprettholde tilfredsstillende servicekontrakt for anlegget.

Ved uforutsette hendelser som betinger raske avgjørelser gis styret fullmakt til å treffe vedtak innen budsjettets rammer, om nødvendig ved omdisponering av midler. Det føres protokoll fra alle styremøter.

Styret kan ikke oppta lån eller stifte gjeld med virkning for deltakerne, uten at dette er særskilt vedtatt av generalforsamlingen.

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel, og har i denne forbindelse rett til å engasjere forretningsfører. Regnskap skal følge kalenderåret. Regnskapet føres av autorisert regnskapsfirma som avgir revisjonserklæring.

f) Ekstraordinær generalforsamling avholdes når et flertall i styret, eller minst 1/3 av medlemmene krever dette. Innkalling skal skje skriftlig til hver andelshaver med minst 10 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke avholdes i juli måned.

g) Endring av selskapets vedtekter kan bare besluttes på generalforsamlingen, og med minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Vedtektene kan bare endres på generalforsamling der forslag til vedtektsendring er skriftlig sendt hver andelshaver sammen med innkallelsen.

3. Rettigheter og plikter

a) AAL plikter å vedlikeholde antenneanlegg og fordelingsnett slik at det til enhver tid svarer til hensikten. AAL plikter å formidle de programmer som flertallet av medlemmene ønsker.

b) AALs medlemmer plikter å bekoste sin del av de årlige utgifter drift og vedlikehold av anlegget medfører. Ekstraordinære investeringer eller oppgradering av anlegget som ikke er pålagt av offentlig myndighet, og som utgjør kostnad for andelshaver på mer enn 50% av årskontingent, må vedtas med minst 2/3 flertall av generalforsamlingen.

Årskontingent skal normalt søkes innkrevet første halvår.

c) Ved betalingsforinkelser påløper det renter etter lov om rente ved forsinket betaling. Ved misligholdt betaling fra andelshaver, vil krav om innbetaling etter 2. gangs purring, skje ved inkasso. Samtidig frakobles signaler. Purregebyr og åpningsgebyr etter avstengning av signal blir belastet andelshaveren.

d) Det er i henhold til utbyggingsavtale ikke tillatt med egne antenner for mottak av radio- og/eller TV-signaler.

e) Andelshaver har selv ansvar for vedlikehold av tilknytningskabel fra bolig til andelslagets fordelingsnett.

f) Skader som påføres anlegget av andelshavers husstand, leieboer eller andre som er gitt adgang til eiendommen, er andelslaget uvedkommende.

g) En -1- ekstra antennekontakt hos en husstand fører ikke til forhøyelser i abonnementsavgift.

h) Ved oppføring av nye boliger betales full årsavgift for enheter som tilflyttes før 1. november.

Vedtekter enstemmig vedtatt på årsmøtet 30.mars 1993, og med enstemmige endringer i generalforsamlingen 14.mars 2002 ,30.mars 2005 samt 20.oktober 2008.